INTERNET AFTALEBETINGELSER


 

1. AFTALENS OMFANG
Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til Internettet via Skagen Antennelaugs (SA) bredbånds-net.
Tilslutningen til Internettet er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom abonnenten ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen.
Aftaleindgåelse forudsætter, at abonnenten er myndig og har fast bopæl i, eller fast tilknytning til, Danmark.
Abonnenten hæfter for ethvert forhold under nærværende aftale.

Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt mellem SA og abonnenten for at være gyldige.

SA kan overdrage aftalen med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

Abonnenten opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IP-adresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af SA leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår.

2. DEFINITIONER
Abonnenten betyder den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand.
Aftale betyder den mellem abonnenten og SA indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af SAs ordrebekræftelse, abonnementsaftalen og de til enhver tid gældende aftalebetingelser og prisliste.

Gældende aftalebetingelser og prisliste kan til enhver tid findes på:
• www.Skagenantennelaug.dk

3. ABONNEMENTET
Abonnementet tegnes ved henvendelse til SA. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt med abonnenten (tilmeldings-blanket). De oplysninger, abonnenten afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau.

Abonnenten er forpligtet til snarest muligt skriftligt at meddele SA enhver senere ændring af abonnentens navn, adresse og lignende.

De til enhver tid gældende priser kan ses på SAs hjemmeside eller fås ved henvendelse til SA. Ændringer i priser kan annonceres i de landsdækkende dagblade eller via elektroniske medier.
Væsentlige ændringer kan først træde i kraft efter meddelelse til abonnenten, jf. afsnit 9.

En SA abonnementsaftale giver kunden adgang til Internettet. Med hensyn til specifikke prisintervaller for de forskellige abonnementsformer henvises til prislisten.

Ikke anvendte forbrugsmuligheder i en kalendermåned refunderes ikke, ligesom det ikke overføres til den kommende kalendermåned.

Abonnenten er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved afsendelse af meddelelse herom til "Skagen Antennelaug, Niels Bohrs Vej 10, 9990 Skagen" senest 14 dage efter modtagelsen af kontrakten. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis kunden har taget tjenesten i brug.

SA forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af abonnenten, herunder at indhente kreditoplysninger. SA kan straks eller senere under aftaleforholdet kræve, at abonnenten inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i abonnentens forhold.

4. TILLÆGSTJENESTER
Abonnenten har tillige mulighed for at abonnere på SAs supplerende produkter. Bestilling og opsigelse af supplerende produkter sker via hjemmesiden eller ved henvendelse til SA.

Særligt for supplerende produkter m.v. gælder det, at kunden faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift.

Eventuelle tillægstjenester kan opsiges særskilt, men opsiges ellers automatisk i forbindelse med abonnementsopsigelse.

5. TILSLUTNINGEN
Tilslutningen etableres via et kabeltv-modem. Konfigurationen og opsætning af pc kan mod et tillæg installeres af SA. Reklamation over den udførte oprettelse og installation skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter udførelsen.

Abonnenten er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af SA, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og specifikationer.

Det af SA leverede kabelmodem forbliver SAs ejendom. Abonnenten må ikke disponere over eller foretage indgreb i kabelmodemmet. Kabelmodemmet skal ved aftalens ophør tilbageleveres til SA i samme stand, som det var ved overleveringen til abonnenten, bortset fra almindeligt slid og ælde. Abonnenten er ansvarlig for eventuelle skader påført udstyret. Abonnenten er endvidere ansvarlig for at kunne fremvise en kvittering for returnering af modemmet, hvis dette sker ved afsendelse pr. post. Abonnementet fortsætter til kabelmodemmet er afleveret.

Det er en betingelse for aftalens indgåelse og tilslutning, at abonnenten er tilsluttet SAs antenneanlæg.

Abonnenten kan vælge mellem SAs gældende abonnementstyper. Gebyrer og forbrugsafgifter betales i henhold til den gældende prisliste.

6. BRUG AF TILSLUTNINGEN
Abonnenten modtager en adgangskode til brug for tilslutningen. Abonnenten bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af den tildelte adgangskode. Abonnenten er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende.

SA kontrollerer ikke de data, som passerer via anlægget/tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Abonnenten er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning, SA eller tredjemand. SA påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom SA ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra Internettet.

Abonnenten er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, SA eller tredjemand. Abonnenten skal følge SAs anvisninger på installation og brug af tilslutningen. SA er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen.

Hvis SA skønner, at abonnenten anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre abonnenter, f.eks. ved at abonnenten downloader ekstremt meget, er SA berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning.

Den af SA tildelte plads til Mailboks og Hjemmeside må kun anvendes til ikke-kommercielt brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning.
Trafik til og fra Hjemmeside må ikke overstige 150 MB/måned.
Mailboks må maksimalt indeholde 50 MB, og maksimalt 1.000 mails. Overholdes disse grænser ikke, har SA til enhver tid ret til at lukke brugerens adgang til Mailboks og Hjemmeside.

7. FEJLAFHJÆLPNING
Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til SA på kontoret, Niels Bohrsvej 10.
SA vil påbegynde afhjælpning inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i abonnentens eget udstyr eller til abonnentens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til SA i henhold til gældende takster. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver SA fejlmeldingen til denne operatør.

SA påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at abonnenten har anvendt udstyr, som ikke er forsynet med CE-mærket, leveret eller godkendt af SA, eller at abonnenten har foretaget indgreb i tilslutningen.

8. MISLIGHOLDELSE
Misligholder kunden sit abonnement er SA berettiget til at afbryde eller lukke dette med øjeblikkelig virkning og uden forudgående varsel. Et eller flere af de følgende punkter kan være en væsentlig misligholdelse:
• Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger f.eks. i forbindelse med adresseændringer.
• Alle former for afsendelse og distribution af spam fra eller via kunden.
• Spredning af virus.
• Portscanning af andre computere på Internettet eller uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. (Hacking).
• At abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb.
• Optræden i strid med god skik på Internettet.
• Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformationer, herunder IP-adresser eller header information.
• Videresalg, udleje, udlån overdragelse m.m. af abonnementet til tredjemand. Herunder netværksdeling med andre husstande, med mindre andet er skriftligt aftalt med SA.
• Abonnenten er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør.
• I tilfælde af afbrydelse, som følge af kundens misligholdelse, vil SA underrette kunden om årsagen til afbrydelsen. SA kan efter et konkret skøn tillade eventuel genåbning.
SA er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste.
Afbrydelse som følge af misligholdelse berettiger ikke kunden til afslag i abonnementsprisen.

9. VARSLING
SA kan ændre disse aftalevilkår med et varsel på 1 måned. Abonnenten har herefter mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft.

Ved større ændringer vil abonnenten blive underrettet ved en skriftlig meddelelse, enten pr. brev eller efter særlig aftale med abonnenten herom pr. e-mail, idet meddelelsen om ændringerne tillige fremgår af SAs hjemmeside. Mindre ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan meddeles abonnenten med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i de lands-dækkende dagblade eller ved elektronisk meddelelse direkte til abonnenten.

10. OPSIGELSE
Abonnenten kan til enhver tid opsige abonnementet med evt. tilhørende ydelser og services med et varsel på minimum 30 dage til en abonnementsperiodes udløb, medmindre der er specifikke abonnementsbetingelser inkl. opsigelsesvarsler til det pågældende produkt. Kundens abonnement fornyes automatisk indtil det opsiges i overensstemmelse med ovennævnte opsigelsesregler.

Opsigelse i uopsigelighedsperioden vil udløse et gebyr, jf. den til enhver tid gældende prisliste.

Såfremt SA beslutter at ophøre med at udbyde produktet/tilslutningen, kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel.

11. BETALINGER
De til enhver tid gældende takster og gebyrer m.m. kan findes på:
• www.Skagenantennelaug.dk.

SA kan på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid begære sikkerhedsstillelse for abonnementsbetalinger, jf. pkt. 3.
Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves normalt forud. Forbrugsafgifter herudover samt øvrige afgifter og gebyrer opkræves normalt bagud. Opkrævningsperioden er kvartalsvis, men kan ved overskridelse af det af SA fastsatte kreditmaksimum fraviges. Fakturering sker fortrinsvis via PBS, men ønsker abonnenten en regning tilsendt, er SA berettiget til at opkræve et særskilt gebyr.

Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Sker betaling på anden måde end ved anvendelse af det fremsendte indbetalingskort, skal kunde- og fakturanummer angives.

Ved forsinket betaling har SA krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven.

Betalingen for forbrugsafregnet abonnementer følger kalendermånederne.
Oprettes forbrugsafregnet abonnement midt i en måned, afregnes abonnementet med minimumsbeløbet eller det faktiske forbrug.

12. ANSVAR
SA er ikke ansvarlig for abonnentens direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos abonnenten.

SA er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til SA eller SAs medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.
SA er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure.

SAs forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for SAs kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, som SA ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet.

Abonnenten skal holde SA skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod SA som følge af abonnentens brug af tilslutningen.

I forbindelse med uvejr tilråder SA at kabelmodemmet afmonteres fra kabel-tv stikket for således at forebygge skader på hardwaren forårsaget af eventuelle lynnedslag. Defekte kabelmodemmer som følge af skader ved lynnedslag erstattes af abonnenten.

13. TVISTER OG KLAGEPROCEDURE
I tilfælde af tvist mellem kunden og SA, kan kunden klage skriftligt til SA.
SA vil senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. SA træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse.
SAs afgørelse kan indbringes for Sekretariatet for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K. Telefon 33 18 69 00 eller via www.teleanke.dk.

14. IKRAFTTRÆDEN
Disse vilkår træder i kraft den 1. oktober 2007.

Rettelser:
2013-01-08
Punkt 1 andet afsnit.
Punkt 6 afsnit 5.

Skagen Antennelaug, Niels Bohrs Vej 10, 9990 Skagen CVR 77 87 55 14.
Der tages forbehold for tryk-fejl.