REFERAT AF SKAGEN ANTENNELAUGS

GENERALFORSAMLINGEN


Tirsdag 24. April 2018

I Skagen Kultur og Fritidscenter ved Cafeteriet

kl. 19:30

Med følgende dagsorden:

 

Formanden bød velkommen, og gik over til først punkt på dagsorden

 

1. Valg af dirigent.

Sven Vølker fra FDA dirigentkorps blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Bestyrelsesmedlem Jars Sørensen blev udpeget som Referent.

Der var fremmødt 28 stemmeberetigede medlemmer.

 

2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

Formanden Henning Lyk aflagde beretning på bestyrelsens vegne for året 2017.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Beretningen blev taget til efterretning.

 

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

Kassereren Jens Peter Jacobsen fremlagde regnskabet for året 2017.
Der var en bemærkning til kontingentet til FDA (Fællesforeningen af Danske Antenneanlæg( en fagforening for antenneforeninger)). Forklaring blev givet og godkendt.
Regnskabet blev enstemming godkendt.

 

4. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kasserer Jens Peter Jacobsen og Bestyrelsesmedlem Jarl Sørensen blev genvalgt med applaus

 

6. Valg af suppleanter.

1. Suppleant Jens Jørgen Bindslev Ryttervej 42 blev genvalgt med applaus
2. Suppleant Niels Nybo Orionvej 7 blev genvalgt med applaus

 

7. Valg af revisor.

Beierholm Skagen Afdelingen blev genvalgt som revisor

 

8. Eventuelt.

Forretningsfører Per Sørensen orienterede om følgende emner:

Fibernet / CoaxNet / Kapacitet / Opbygning

Wifi / Alle udbyderes største problem

Forhandlinger om TV Bland Selv 10 / TV Bland Selv 20 / A la Carte TV

Skagen Antennelaugs nye Selvbetjeningsportal

Nyt Mail System

Anlægs opgradering til nye TV + Internet muligheder. Arbejdskraft udefra - Steptec / Service vinduer

Nyt teknik / CBR8, Down Stream - Up Stream / Større Internet Kapacitet

Ny tilbygning / Power Generator / Redundans

EU Person Data Forordningen / EDB Sikkerhed

 

Der var en del spørgsmål til ovenstående, der blev besvares til medlemmernes tilfredshed.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og det gjorde formanden også.

 


MVH
BESTYRELSEN